Κοινόχρηστη σύνδεση στο διαδίκτυο με άλλους τοπικούς υπολογιστές

drakgw

Αρχές λειτουργίας

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν διαθέτετε έναν υπολογιστή (3) ο οποίος διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο (2) και ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένος σε ένα τοπικό δίκτυο (1). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή (3) ως πύλη για να δώσετε πρόσβαση σύνδεσης στους άλλους σταθμούς εργασίας (5) και (6) στο τοπικό δίκτυο (1). Για να επιτευχθεί αυτό, η πύλη θα πρέπει να διαθέτει δυο διεπαφές· μια πρωτεύουσα, όπως μια διεπαφή ethernet πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο τοπικό δίκτυο, και μια δευτερεύουσα (4) συνδεδεμένη στο διαδίκτυο (2).

Το πρώτο βήμα αφορά τον έλεγχο πρόσβασης στο διαδίκτυο και στο τοπικό δίκτυο, όπως περιγράφεται στο “Κέντρο δικτύου”.

Οδηγός Πύλης

Ο οδηγός [23] προσφέρει μια ακολουθία βημάτων όπως περιγράφονται παρακάτω:

  • Αν ο μάγος δε βρίσκει τουλάχιστον δύο διεπαφές, προειδοποιεί γι'αυτό και ζητάει να σταματήσει το δίκτυο και να ρυθμίσει το υλικό.

  • καθορίζει τη διεπαφή που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο οδηγός αυτομάτως συνιστά μια από τις διεπαφές, αλλά θα πρέπει να ελέγξετε ότι η πρόταση είναι ορθή.

  • καθορίζει τη διεπαφή που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο. Ο οδηγός συνιστά μια, ελέγξτε αν πρόταση είναι ορθή.

  • Ο οδηγός προτείνει παραμέτρους για το τοπικό δίκτυο LAN, όπως τη διεύθυνση IP, τη μάσκα δικτύου και το όνομα τομέα. Ελέγξτε ότι αυτές οι παράμετροι ταιριάζουν με την τρέχουσα διαμόρφωση. Συνιστάται η αποδοχή των τιμών αυτών.

  • καθορίζει αν ο υπολογιστής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εξυπηρετητής DNS. Αν ναι, ο οδηγός θα επιβεβαιώσει αν το bind είναι εγκατεστημένο. Διαφορετικά, θα πρέπει να καθορίσετε τη διεύθυνση ενός εξυπηρετητή DNS.

  • καθορίζει αν ο υπολογιστής θα χρησιμοποιείται ως ένας εξυπηρετητής DHCP. Αν ναι, ο οδηγός επιβεβαιώνει την ύπαρξη του dhcp-server και τότε προσφέρει την επιλογή του για διαμόρφωση του εύρους αρχής και τέλους των διευθύνσεων DHCP.

  • καθορίζει αν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως διαμεσολαβητής. Αν ναι, ο οδηγός θα επιβεβαιώσει αν το squid είναι εγκατεστημένο και προσφέρει τη δυνατότητα διαμόρφωσης της διεύθυνσης διαχειριστή (admin@mydomain.com), του ονόματος του διαμεσολαβητή (myfirewall@mydomain.com), της θύρας (3128) και του μεγέθους της λανθάνουσας μνήμης (100 Mb).

  • Το τελευταίο βήμα σας επιτρέπει να ελέγξετε αν ο υπολογιστής που εξυπηρετεί ως πύλη είναι συνδεδεμένος σε εκτυπωτές και στη συνέχεια τον διαμοιρασμό πρόσβασης σε αυτούς.

Θα λάβετε μια προειδοποίηση σχετικά με την ανάγκη επιβεβαίωσης αν το τείχος προστασίας είναι ενεργό.

Ρυθμίστε τον πελάτη

Αν έχετε ρυθμίσει την πύλη του υπολογιστή με DHCP, θα πρέπει μόνο να καθορίσετε στο εργαλείο διαμόρφωσης δικτύου ότι λαμβάνετε την διεύθυνση αυτόματα (μέσω DHCP). Οι παράμετροι λαμβάνονται κατά τη σύνδεση στο δίκτυο. Αυτή η μέθοδος είναι ισχύει ανεξαρτήτου λειτουργικού συστήματος πελάτη.

Αν καθορίσετε τις παραμέτρους δικτύου χειροκίνητα, θα πρέπει κυρίως να καθορίσετε την πύλη εισάγοντας τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που εξυπηρετεί ως πύλη.

Διακοπή της κοινοχρησίας σύνδεσης

Αν θέλετε να διακόψετε την κοινόχρηστη σύνδεση στον υπολογιστή Mageia, εκκινήστε το εργαλείο και θα σας προσφέρει την επιλογή διαμόρφωσης της σύνδεσης ή διακοπής της κοινής χρήσης.[23] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakgw ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...