Εγγραφέας CD/DVD

diskdrake --removable

Αυτό το εργαλείο [41] βρίσκεται στην καρτέλα Τοπικοί δίσκοι στο Κέντρο Ελέγχου Mageia ονομασμένο ανάλογα με τον τύπο του αφαιρουμένου μέσου (Αναπαραγωγείς και εγγραφείς CD/DVD και δισκέτες μόνο).

Ο σκοπός του είναι να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο ο αφαιρούμενος δίσκος σας προσαρτάται.

Στην κορυφή του παραθύρου υπάρχει μια σύντομη περιγραφή του υλικού σας και τις ρυθμισμένες επιλογές προσάρτησης. Για να τις τροποποιήσετε χρησιμοποιήστε το μενού στο κάτω μέρος. Επιλέξτε το αντικείμενο προς τροποποίηση και στη συνέχεια πατήστε Εντάξει.

Σημείο προσάρτησης

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να αλλάξετε το σημείο προσάρτησης. Το προκαθορισμένο είναι το /media/cdrom.

Επιλογές

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές προσάρτησης, είτε απευθείας στη λίστα είτε το υπομενού Για προχωρημένους. Οι βασικότερες είναι:

user/nouser

Η επιλογή user επιτρέπει έναν τυπικό χρήστη (όχι root) να προσαρτήσει τον αφαιρούμενο δίσκο, αυτή η επιλογή χρειάζεται την ενεργοποίηση των επιλογών noexec, nosuid και nodev. Ο χρήστης που προσάρτησε τον δίσκο είναι ο μόνος που μπορεί να τον αποπροσαρτήσει.[41] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας diskdrake --removable ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...