Απεικόνιση των πληροφοριών περί PCI, USB και PCMCIA

lspcidrake

Αυτό το εργαλείο [53] μπορεί να εκκινηθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο από τη γραμμή εντολών. Αν εκτελεστεί με δικαιώματα διαχειριστή θα εμφανίσει μερικές επιπλέον πληροφορίες.

Η lspcidrake παρέχει τον κατάλογο όλων των συνδεδεμένων συσκευών στον υπολογιστή (USB, PCI και PCMCIA) και τους χρησιμοποιούμενους οδηγούς. Για την λειτουργία του απαιτούνται τα πακέτα ldetect και ldetect-lst.

Με το όρισμα -v, η lspcidrake προσθέτει τα αναγνωριστικά του κατασκευαστή και της συσκευής.

Η lspcidrake συχνά δημιουργεί πολύ μακριούς καταλόγους και ως εκ τούτου για την αναζήτηση μιας πληροφορίας συχνά χρησιμοποιείται η διασωλήνωση μέσω της εντολής grep, όπως στα κάτωθεν παραδείγματα:

Πληροφορίες σχετικά με την κάρτα γραφικών·

lspcidrake | grep VGA

Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο

lspcidrake | grep -i network

με -i αγνοείται η διάκριση πεζών - κεφαλαίων.

Στο παρακάτω στιγμιότυπο, μπορείτε να δείτε την ενέργεια της επιλογής -v του lspcidrake και τη επιλογή -i για το grep .

Υπάρχει ένα άλλο εργαλείο το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το υλικό, λέγεται dmidecode (εκτέλεση ως διαχειριστής)[53] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας lspcidrake.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...