Συλλογή Καταγραφών και πληροφοριών Συστήματος για αναφορές σφαλμάτων

drakbug_report

Αυτό το εργαλείο [51] μπορεί να εκκινηθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο από τη γραμμή εντολών.

Συνιστάται να αποθηκεύσετε την έξοδο αυτής της εντολής σε ένα αρχείο, για παράδειγμα με drakbug_report > drakbugreport.txt, αλλά σιγουρευτείτε ότι έχετε αρκετό ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο: το αρχείο μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει μερικά GB.

Σημείωση

Η έξοδος της εντολής είναι αρκετά μεγάλη για να την επισυνάψετε σε μια αναφορά σφάλματος χωρίς πρώτιστα να αφαιρέσετε τα περιττά στοιχεία.

Αυτή η εντολή συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες στο σύστημά σας:

 • lspci

 • pci_devices

 • dmidecode

 • fdisk

 • scsi

 • /sys/bus/scsi/devices

 • lsmod

 • cmdline

 • pcmcia: stab

 • usb

 • partitions

 • cpuinfo

 • syslog

 • Xorg.log

 • monitor_full_edid

 • stage1.log

 • ddebug.log

 • install.log

 • fstab

 • modprobe.conf

 • lilo.conf

 • grub: menu.lst

 • grub: install.sh

 • grub: device.map

 • xorg.conf

 • urpmi.cfg

 • modprobe.preload

 • sysconfig/i18n

 • /proc/iomem

 • /proc/ioport

 • mageia version

 • rpm -qa

 • df

Σημείωση

Τη στιγμή που γράφτηκε αυτό το εγχειρίδιο, το τμήμα «syslog» της εξόδου της εντολής ήταν κενό, διότι αυτό το εργαλείο δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί στην εναλλαγή μας σε systemd. Αν είναι ακόμα κενό, μπορείτε να ανακτήσετε τις καταγραφές «syslog» εκτελώντας ως root journalctl -a > journalctl.txt. Αν δεν έχετε αρκετό χώρο στον σκληρό δίσκο, μπορείτε για παράδειγμα να πάρετε τις τελευταίες 5000 γραμμές της καταγραφής με: journalctl -a | tail -n5000 > journalctl5000.txt.[51] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakbug_report ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...