Ρύθμιση της ώρας

drakwizard ntp

Ο σκοπός του εργαλείου αυτού[9] είναι η ρύθμιση της ώρας του διακομιστή σας συγχρονίζοντάς την με έναν εξωτερικό διακομιστή. Δεν είναι εγκατεστημένο εξ ορισμού και θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε τα πακέτα drakwizard και drakwizard-base.

Ρύθμιση ενός εξυπηρετητή NTP μέσω του drakwizard ntp

  1. Μετά την οθόνη υποδοχής (δείτε ανωτέρω), η δεύτερη σας ρωτά να επιλέξετε τρεις εξυπηρετητές ώρας από την αναπτυσσόμενη λίστα και σας συστήνει τη χρήση του pool.ntp.org δυο φορές διότι αυτός ο εξυπηρετητής υποδεικνύει σε διαθέσιμους εξυπηρετητές ώρας.

  2. Οι οθόνες που ακολουθούν σας επιτρέπουν να επιλέξετε την περιοχή και την πόλη και στη συνέχεια καταλήγει στη σύνοψη. Αν κάτι είναι λανθασμένο, μπορείτε φυσικά να το αλλάξετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Προηγούμενο. Αν όλα είναι σωστά, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να προχωρήσετε στη δοκιμή. Ίσως να διαρκέσει ένα χρονικό διάστημα μέχρι να καταλήξετε στην παρακάτω οθόνη:

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τερματισμός για να κλείσετε το εργαλείο.

Τι έχει γίνει

Αυτό το εργαλείο εκτελεί τα ακόλουθα βήματα:

  • Εγκαθιστά το πακέτο ntp αν χρειάζεται.

  • Αποθηκεύει τα αρχεία /etc/sysconfig/clock στο /etc/sysconfig/clock.orig και /etc/ntp/step-tickers στο /etc/ntp/step-tickers.orig·

  • Εγγραφή ενός νέου αρχείου /etc/ntp/step-tickers με τη λίστα των εξυπηρετητών·

  • Τροποποιεί το αρχείο /etc/ntp.conf εισάγοντας το όνομα του πρώτου εξυπηρετητή·

  • Διακοπή και έναρξη των υπηρεσιών crond, atd και ntpd·

  • Ρύθμιση του ρολογιού του υπολογιστή στην τρέχουσα ώρα συστήματος με αναφορά την ώρα UTC.[9] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakwizard ntp ως διαχειριστής συστήματος.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...