Διαμόρφωση SCSI

Το DrakX συνήθως εντοπίζει τους σκληρούς σας δίσκους σωστά. Ωστόσο, μπορεί να αποτύχει στον εντοπισμό ορισμένων παλαιότερων ελεγκτών οδηγών SCSI με αποτέλεσμα να αποτύχει η εγκατάσταση των απαραίτητων οδηγών.

Αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να δηλώσετε χειροκίνητα στο Drakx τους οδηγούς SCSI που διαθέτετε.

Στη συνέχεια, το DrakX θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει ποιες παραμέτρους χρειάζεται για την διαμόρφωση του οδηγού και για να τον θέσει σε λειτουργία.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...