Ελάχιστη εγκατάσταση

Μπορείτε να επιλέξετε την Ελάχιστη εγκατάσταση αποεπιλέγοντας τα πάντα στην οθόνη επιλογής Ομάδων πακέτων, δείτε “Επιλογή ομάδας πακέτων”.

Αν το επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε την «επιλογή μεμονωμένων πακέτων» στην ίδια οθόνη.

Η Ελάχιστη εγκατάσταση προορίζεται για αυτούς που θέλουν να κάνουν μια ειδική χρήση της Mageia, όπως ένας εξυπηρετητής ή έναν εξειδικευμένο σταθμό εργασίας. Πιθανώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή σε συνδυασμό με την «επιλογή μεμονωμένων πακέτων», όπως αναφέρεται ανωτέρω, δείτε “Επιλογή μεμονωμένων πακέτων”.

Αν επιλέξετε αυτήν την επιλογή εγκατάστασης, τότε στην επόμενη οθόνη θα μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ μερικών χρήσιμων εργαλείων προς εγκατάσταση, όπως τεκμηρίωση και X.

Αν επιλέξετε «με X» θα συμπεριληφθεί επίσης ο διαχειριστής παραθύρων IceWM ως ένα ελαφρύ περιβάλλον εργασίας.

Η βασική τεκμηρίωση παρέχεται υπό τη μορφή σελίδων εγχειριδίου man και info. Περιέχει τις σελίδες man από τις σελίδες info των Linux Documentation Project και GNU coreutils.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...