Mur i Zjarrt

Ky seksion ju lejon të konfiguroni disa rregulla të thjeshta firewall: ata përcaktojnë se cili lloj i mesazhit nga interneti do të pranohet nga sistemi i synuar. Kjo, nga ana tjetër, lejon që shërbimet përkatëse në sistem të jenë të arritshme nga interneti.

Në cilësimin e parazgjedhura (asnjë buton nuk është i kontrolluar), asnjë shërbim i sistemit nuk mund të arrihet nga rrjeti. Alternativa Gjithçka (jo firewall) mundëson qasje në të gjitha shërbimet e makinës - një alternativë që nuk ka shumë kuptim në kontekstin e instaluesit pasi që do të krijonte një sistem tërësisht të pambrojtur. Përdorimi i tij i vërtetë është në kontekstin e Qendrës së Kontrollit Mageia (i cili përdor të njëjtën paraqitje GUI) për çaktivizimin përkohësisht të të gjithë grupeve të rregullave të firewall për qëllime provash dhe debugging.

Të gjitha alternativat e tjera janë pak a shumë të vetëkuptueshme. Si për-shembull, ju do të mundësoni serverin CUPS nëse dëshironi që stampuesit në kompjuterin tuaj të jenë të arritshëm nga rrjeti.

Përparuar

Alternativa Përparuar hap një dritare ku mund të mundësoni një sërë shërbimesh duke shtypur një listë të çifte (ndarëse bosh)

<port-number>/<protocol>

- <port-number> është vlera e portit të caktuar për shërbimin që dëshironi të mundësoni (p.sh. 873 për shërbimin RSYNC) siç përcaktohet në RFC-433;
- <protocol> është një nga protokollet e internetit që përdoren nga shërbimi TCP ose UDP.

Për shembull, hyrja për mundësimin e qasjes në shërbimin RSYNC është kështu 873/tcp.

Në rast se një shërbim zbatohet për të përdorur të dy protokollet, ju specifikoni 2 çifte për të njëjtin port.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...