Επανεκκίνηση

Μετά το πέρας της εγκατάστασης του προγράμματος εκκίνησης, θα σας προταθεί να κλείσετε τον υπολογιστή, να αφαιρέσετε το ζωντανό DVD/κλειδί USB και να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Σημαντικό

Σιγουρευτείτε ότι έχετε ακολουθήσει τα βήματα τερματισμού και επανεκκίνησης με την ίδια σειρά.

Όταν είστε έτοιμος-η, πιέστε Τερματισμός.

Κατά την επανεκκίνηση θα παρατηρήσετε μια ακολουθία ράβδων προόδου λήψης.Αυτό δείχνει ότι η τηλεφόρτωση των καταλόγων των μέσων λογισμικού είναι σε εξέλιξη (δείτε στην ενότητα Διαχείριση Λογισμικού).


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...