Ju lutemi zgjidhni një gjuhë për të përdorur

  • Zgjidhni gjuhën tuaj të preferuar. Mageia do të përdorë këtë përzgjedhje gjatë instalimit dhe për sistemin tuaj të instaluar.

  • Mageia përdor UTF-8 (Unicode) mbështetje sipas parazgjedhjes. Kjo mund të jet e çaktivizuar në ekranin Gjuhë shumëfishtë nëse e dini se është e papërshtatshme për gjuhën tuaj. Çaktivizimi UTF-8 vlen për të gjitha gjuhët e instaluara.

  • Ju mund të ndryshoni gjuhën për pas-instalimin e sistemit tuaj në Qendra e Kontrollit MageiaSistemilokalizimi për sistemin tuaj.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019