Άλλα εργαλεία της Mageia

Υπάρχουν περισσότερα εργαλεία Mageia που μπορούν να εκκινηθούν από το Κέντρο Ελέγχου Mageia. Κάντε κλικ σε έναν σύνδεσμο παρακάτω για να μάθετε περισσότερα, ή συνεχίστε την ανάγνωση των επόμενων σελίδων.

Εργαλείο αναφοράς σφαλμάτων Mageia

drakbug

Συνήθως αυτό το εργαλείο [50] εκτελείται αυτόματα όταν ένα εργαλείο Mageia καταρρεύσει. Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα όταν έχετε στείλει μια αναφορά σφάλματος, να σας ζητηθεί να εκτελέσετε αυτό το εργαλείο ώστε να ελέγξετε μερικές από τις δοσμένες πληροφορίες, και στη συνέχεια να τις στείλετε στην αναφορά σφάλματος.

Αν χρειάζεστε να αναφέρετε ένα σφάλμα αλλά δεν είστε αρκετά εξοικειωμένοι-ες με αυτό, τότε παρακαλώ ανατρέξτε πρώτα στο Πώς να αναφέρετε σωστά μια αναφορά σφάλματος πριν να κάνετε κλικ στο κουμπί «Αναφορά».

Σε περίπτωση που το σφάλμα έχει ήδη αναφερθεί (σε αυτήν την περίπτωση το μήνυμα λάθους που δόθηκε από το drakbug θα είναι το ίδιο), είναι χρήσιμο να σχολιάσετε την υπάρχουσα αναφορά σχετικά με την αναπαραγωγή του σφάλματος στο σύστημά σας.

Συλλογή Καταγραφών και πληροφοριών Συστήματος για αναφορές σφαλμάτων

drakbug_report

Αυτό το εργαλείο [51] μπορεί να εκκινηθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο από τη γραμμή εντολών.

Συνιστάται να αποθηκεύσετε την έξοδο αυτής της εντολής σε ένα αρχείο, για παράδειγμα με drakbug_report > drakbugreport.txt, αλλά σιγουρευτείτε ότι έχετε αρκετό ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο: το αρχείο μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει μερικά GB.

Σημείωση

Η έξοδος της εντολής είναι αρκετά μεγάλη για να την επισυνάψετε σε μια αναφορά σφάλματος χωρίς πρώτιστα να αφαιρέσετε τα περιττά στοιχεία.

Αυτή η εντολή συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες στο σύστημά σας:

 • lspci

 • pci_devices

 • dmidecode

 • fdisk

 • scsi

 • /sys/bus/scsi/devices

 • lsmod

 • cmdline

 • pcmcia: stab

 • usb

 • partitions

 • cpuinfo

 • syslog

 • Xorg.log

 • monitor_full_edid

 • stage1.log

 • ddebug.log

 • install.log

 • fstab

 • modprobe.conf

 • lilo.conf

 • grub: menu.lst

 • grub: install.sh

 • grub: device.map

 • xorg.conf

 • urpmi.cfg

 • modprobe.preload

 • sysconfig/i18n

 • /proc/iomem

 • /proc/ioport

 • mageia version

 • rpm -qa

 • df

Σημείωση

Τη στιγμή που γράφτηκε αυτό το εγχειρίδιο, το τμήμα «syslog» της εξόδου της εντολής ήταν κενό, διότι αυτό το εργαλείο δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί στην εναλλαγή μας σε systemd. Αν είναι ακόμα κενό, μπορείτε να ανακτήσετε τις καταγραφές «syslog» εκτελώντας ως root journalctl -a > journalctl.txt. Αν δεν έχετε αρκετό χώρο στον σκληρό δίσκο, μπορείτε για παράδειγμα να πάρετε τις τελευταίες 5000 γραμμές της καταγραφής με: journalctl -a | tail -n5000 > journalctl5000.txt.

Απεικονίζει τους διαθέσιμους κοινόχρηστους πόρους NFS και SMB

lsnetdrake

Αυτό το εργαλείο [52] μπορεί να εκκινηθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο από τη γραμμή εντολών.

Αυτή η σελίδα δεν έχει συγγραφεί ακόμα λόγω ελλειπουσών πηγών. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να συγγράψετε ένα εγχειρίδιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα τεκμηρίωσης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Απεικόνιση των πληροφοριών περί PCI, USB και PCMCIA

lspcidrake

Αυτό το εργαλείο [53] μπορεί να εκκινηθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο από τη γραμμή εντολών. Αν εκτελεστεί με δικαιώματα διαχειριστή θα εμφανίσει μερικές επιπλέον πληροφορίες.

Η lspcidrake παρέχει τον κατάλογο όλων των συνδεδεμένων συσκευών στον υπολογιστή (USB, PCI και PCMCIA) και τους χρησιμοποιούμενους οδηγούς. Για την λειτουργία του απαιτούνται τα πακέτα ldetect και ldetect-lst.

Με το όρισμα -v, η lspcidrake προσθέτει τα αναγνωριστικά του κατασκευαστή και της συσκευής.

Η lspcidrake συχνά δημιουργεί πολύ μακριούς καταλόγους και ως εκ τούτου για την αναζήτηση μιας πληροφορίας συχνά χρησιμοποιείται η διασωλήνωση μέσω της εντολής grep, όπως στα κάτωθεν παραδείγματα:

Πληροφορίες σχετικά με την κάρτα γραφικών·

lspcidrake | grep VGA

Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο

lspcidrake | grep -i network

με -i αγνοείται η διάκριση πεζών - κεφαλαίων.

Στο παρακάτω στιγμιότυπο, μπορείτε να δείτε την ενέργεια της επιλογής -v του lspcidrake και τη επιλογή -i για το grep .

Υπάρχει ένα άλλο εργαλείο το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το υλικό, λέγεται dmidecode (εκτέλεση ως διαχειριστής)[50] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakbug.

[51] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας drakbug_report ως διαχειριστής συστήματος.

[52] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας lsnetdrake.

[53] Μπορείτε να εκκινήσετε αυτό το εργαλείο από τη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας lspcidrake.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 11/03/2021
loading table of contents...