Mageia Control Center

The texts and screenshots in this manual are available under the CC BY-SA 3.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Ky manual është prodhuar me ndihmën e Calenco CMS zhvilluar nga NeoDoc.

Është shkruar nga vullnetarë në kohën e tyre të lirë. Ju lutem kontaktoni Ekipi Dokumentaciont, nëse dëshironi të përmirësoni këtë manual.


Përmbajtjet

Rreth Manualit për Qendrën e Kontrollit Mageia
Menaxhuesi Programeve
Software Management (Install and Remove Software)
Software Packages Update
Konfiguro frekuencën e përditësimeve
Configure Media
Shpërndaj
Konfiguro FTP
Configure webserver
Shërbimet e Rrjetit
Konfiguro DHCP
Konfiguro DNS
Konfiguro proxy
Konfiguro orën
Konfigurimi demonin OpenSSH
Pjesë-elektronike
Hardware configuration
Konfigurimi zërit
3D Desktop Effects
Ndërto grafikën e serverit
Set up the Keyboard Layout
Ndërto pajisjen tregues (miu, pjesë-prekës)
Instalo dhe konfiguro një printer
Konfiguro skanerin
Vendos një UPS për monitorimin e energjisë
Rrjeti dhe Interneti
Qendra Rrjetit
Ndërto një ndërfaqe rrjeti (LAN, ISDN, ADSL, ...)
Hiq një Lidhje
Proxy
Ndaj linjën e internetit me kompjuterët e tjerë vendas
Menaxho profile të ndryshme rrjetit
Configure VPN Connection to secure network access
Përcaktimi i pritësit
Sistemi
Vërtetimi
Menaxho shërbimet e sistemit duke mundësuar ose gjymtuar ato
Menaxho, shto dhe hiq fontet. Importo fontet Windows(TM)
Menaxho datën dhe kohën
Menaxho lokalizimin për sistemin tuaj
Shiko dhe kërko shënimet e sistemit
Hap panel komandimi si administrator
Përdoruesit dhe grupet
Importo Windows(TM) dokumente dhe konfigurime
Foto-çasti
Shpërndarës Rrjeti
Hyrje në shpërndarjen e drejtuesve dhe skedarëve Windows (SMB)
Share directories and drives with Samba
Hyrje e shpërndarjes drejtuese dhe skedarëve të NFS
Shpërndaj drejtuesit dhe skedat duke përdorur NFS
Hyrje në shpërndarjen e drejtuesve dhe skedarëve WebDAV
Hard Disqet Vendor
Menaxho ndarjet e hardiskut
Gdhendësi CD/DVD
Shpërndaj ndarjet e hardiskut tuaj
Siguria
MSEC: System Security and Audit
Ndërto murin-mbrojtës tuaj personal
Konfiguro vërtetimin për veglat Mageia
Ndërtim i avancuar për ndërfaqen e rrjetit dhe muri-mbrojtës
Kontrolli Prindëror
Ndezje
Konfiguro hyrje automatike për të hyrë automatikisht
Ndërto ndezjen e sistemit
Ndërto menaxhuesin e ekranit
Të tjera mjete Mageia
Mageia Bug Report Tool
Collect Logs and System Information for Bug Reports
Display Available NFS And SMB Shares
Display Your PCI, USB and PCMCIA Information

CC BY-SA 3.0
Uploaded on 14/07/2017
loading table of contents...