Εισαγωγή

Μέσο NetInstall

Περιγραφή

Τα ISO ελάχιστης εγκατάστασης περιέχουν:

  • μικρότερα από 100 MB και εξυπηρετούν όταν το εύρος ζώνης είναι πολύ μικρό για τη λήψη ενός πλήρους DVD, ή όταν ο υπολογιστής δεν διαθέτει οδηγό DVD ή όταν ο υπολογιστής δεν υποστηρίζει την εκκίνηση από ένα κλειδί USB.

  • όχι περισσότερο από τα απαραίτητα για α)την εκκίνηση του εγκαταστάτη DrakX και β)την εύρεση του DrakX-installer-stage2 και άλλων πακέτων που απαιτούνται για την έκβαση και αποπεράτωση της εγκατάστασης.

Το απαιτούμενο πηγαίο πακέτο μπορεί να βρίσκεται σε έναν σκληρό δίσκο του υπολογιστή, έναν τοπικό δίσκο, στο τοπικό δίκτυο ή στο διαδίκτυο.

Σημείωση

Η εγκατάσταση μέσω κρυπτογραφημένου wifi ή bluetooth δεν υποστηρίζεται.

Διαθεσιμότητα

Υπάρχουν δυο εκδόσεις του μέσου Netinstall:

  • netinstall.iso Το ISO περιέχει μόνο ελεύθερο λογισμικό· κατάλληλο για αυτούς που προτιμούν να μην χρησιμοποιούν ιδιόκτητο λογισμικό.

  • netinstall-nonfree.iso Αυτό το ISO περιέχει επιπλέον οδηγούς, οι οποίοι μπορούν να φανούν απαραίτητοι για τα περιφερειακά δικτύου, ελεγκτές δίσκων, κλπ.

Και οι δυο εκδόσεις είναι διαθέσιμες ξεχωριστά ISO των 32-bit and 64-bit. Δείτε εδώ: https://www.mageia.org/downloads/

Προετοιμασία

Μετά την τηλεφόρτωση της εικόνας, και την εγγραφή σε ένα DVD ή αν προτιμάτε σε ένα κλειδί USB, ακολουθείστε τις δοθείσες οδηγίες εδώ: https://wiki.mageia.org/en/Installation_Media#Dump_Mageia_ISOs_on_an_USB_stick

Τα στάδια της εγκατάστασης

Η εγκατάσταση πραγματοποιείται σε δυο στάδια:

  • 1ο στάδιο Το στάδιο της προεγκατάστασης. Θα πρέπει να παράσχετε την μέθοδο και τις λεπτομέρειες για την πρόσβαση στο μέσο που περιέχει τα αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση. Αν απαιτείται η χρήση ενός διακομιστή, τότε θα ενεργοποιηθεί η δικτυακή σύνδεση.

  • Στάδιο 2 Είναι το στάδιο της τρέχουσας εγκατάστασης, η οποία θα ξεκινήσει αυτομάτως αφού υπάρχει μια σύνδεση με τα αρχεία της εγκατάστασης.

Σημείωση

Κατά το Στάδιο 1, δεν θα γραφτεί τίποτα στον σκληρό σας δίσκο και ως εκ τούτου μπορείτε να εγκαταλείψετε σε κάθε στιγμή αν το επιθυμείτε μέσω του συνδυασμού πλήκτρων Ctrl+Alt+Del.

Υπόδειξη

Μπορείτε να αναγνώσετε τις καταγραφές πιέζοντας Alt+F3 και να επιστρέψετε στην εγκατάσταση με Alt+F1 για επιστροφή στην οθόνη εγκατάστασης.

Προειδοποίηση

Εν αντιθέσει με μια εγκατάσταση μέσω ενός DVD ή ενός ζωντανού DVD, κατά το πρώτο μέρος της εγκατάστασης, το λεγόμενο 1ο στάδιο, θα προσκληθείτε να εισαγάγετε δεδομένα Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, το πληκτρολόγιο είναι διαμορφωμένο σε αμερικανική διάταξη. Αυτό μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στην εισαγωγή ονομάτων ή διαδρομών.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...