Instalim me DrakX

The texts and screenshots in this manual are available under the CC BY-SA 3.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Ky manual është prodhuar me ndihmën e Calenco CMS zhvilluar nga NeoDoc.

Është shkruar nga vullnetarë në kohën e tyre të lirë. Ju lutem kontaktoni Ekipi Dokumentaciont, nëse dëshironi të përmirësoni këtë manual.CC BY-SA 3.0
Uploaded on 14/07/2017
loading table of contents...